Geluid onder controle?

  • Posted on: 21 April 2015

Geluid onder controle of alleen de hinder?

Misschien denken we bij geluid en vooral geluidshinder aan wonen in de buurt van een vliegveld of vlakbij een snelweg of spoorlijn. Steeds vaker wordt geluidshinder in relatie gebracht met gebouwen, kantoren, ziekenhuizen, scholen en/of openbare ontvangstruimten. Is geluidshinder een nieuw fenomeen? Hadden we hier bijvoorbeeld twintig jaar geleden in gelijke mate last van? Daar zijn wellicht enkele verklaringen voor te vinden, maar belangrijker nog, hoe kunnen we geluidshinder onder controle krijgen? Of nog beter, hoe zijn klachten over geluid te voorkomen.

Wat is geluid.

Geluid bestaat uit trillingen die zich voortplanten door een medium, meestal is dat lucht. Geluid wordt gemeten in ‘hardheid’ en uitgedrukt in niveaus. Elk niveau van hardheid wordt weergegeven in decibel (dB). In ruimten weerkaatst geluid. De tijdsduur totdat geluid is uitgestorven wordt aangeduid als nagalm. De nagalmtijd hangt af van de materialen in de ruimte. De eigenschappen van een ruimte moeten overeen komen met het soort gebruik van de ruimte, anders krijg je 'slechte akoestiek'. Denk maar aan de verschillen tussen bijvoorbeeld de eisen voor een concertzaal of een werkplek op kantoor.

Geluidshinder.

We spreken van schadelijk geluid vanaf 80 dB. Hierbij speelt de duur van het niveau een bepalende rol. Bij geluid ónder de 80 dB spreken we van geluidshinder. Geluidshinder wordt door de aard van het geluid als onprettig ervaren en is van invloed op de uitoefening van het werk, verstoring van concentratie en kan leiden van afleiding tot ergernis. In een kantooromgeving gelden andere criteria voor geluid dan het criterium voor schadelijk geluid (80 dB). Daartoe zijn enkele richtlijnen opgesteld.

Richtlijnen als hulpmiddel

Geruime tijd wordt er gewerkt aan het opstellen van richtlijnen. Deze richtlijnen gelden als hulpmiddel bij het ontwerp van ruimten. Geluid is een onderdeel van de bouwfysica. Net als andere fysische aspecten zoals licht, warmte, lucht en vocht. Deze aspecten hebben onder andere invloed op de beleving van gebruikers van de ruimte. Een goed ontwerp voorkomt veel problemen achteraf. De Rijksgebouwendienst en de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV) hebben het initiatief genomen tot modernisering en (her)formulering van de bestaande uitgangspunten en eisen. Dit heeft geresulteerd in de uitgave van het “Handboek Bouwfysische Kwaliteit Kantoren” in 2011 met nieuwe aanvullende richtlijnen.

De praktijk

Ondanks de richtlijnen als hulpmiddel is de praktijk weerbarstig. U weet vast een voorbeeld te noemen van een ruimte waar het onprettig is als het gaat om de beleving van geluid. Op kantoor, maar ook in het restaurant bijvoorbeeld, waar de verstaanbaarheid voor een gesprek te wensen overlaat.

Afgelopen jaar was het nieuwe stadhuis van Utrecht in het nieuws. De andere manier van huisvesten, in dit overigens fraaie stadskantoor, liet bij veel ambtenaren nog te wensen over. Door de ondernemingsraad werd gevraagd naar aanvullende akoestische maatregelen vanwege de geluidshinder.

Tal van moderne huisvestingsvormen worden getypeerd door openheid en transparantie. Combinaties van plaats-tijd-onafhankelijk werken zorgen voor meer dynamiek op de werkvloer. Meer overleg in (semi) open ruimten en ontmoeten leidt ongewenst te vaak tot ergernis van gebruikers. Ondanks of wellicht dankzij fraaie architectuur steken bij met name gebouwen met atria de geluidsproblemen al snel de kop op. In het ontwerp moeten meer maatregelen worden genomen voor de ruimte akoestiek.

Geluidshinder kan diverse oorzaken hebben. Teveel volume in een ruimte, gebrek aan spraakdiscretie of behoefte aan concentratieruimte. De meeste geluidshinder wordt voortgebracht door het mense

lijk stemgeluid. En het stemgeluid bevindt zich voor een belangrijk deel in de lage geluidsfrequenties. Het is belangrijk dat oplossingen een akoestische kwaliteit bezitten om verbeteringen in die lage frequenties te realiseren.

Behoefte medewerker

Belevingsonderzoeken kunnen als graadmeter dienen waarmee rekening moet worden gehouden. Wanneer echter de belevingsonderzoek een ontevredenheid aangeven kan er al het een en ander mis zijn. In onderstaande grafiek zijn bij enkele onderwerpen de (on)tevredenheid weergegeven. Bij akoestiek en privacy wordt een ontevredenheid aangegeven die net boven de 30% uitkomt.

Bron: Tevredenheidsindicator CfPB 2015, gebaseerd op 118 cases en 20320 respondenten

Anders huisvesten is anders denken

Een open deur, maar ik nodig u uit de aanpak van geluidshinder in gedachten te nemen. Lezers die vaker met ontwerpen en/of (her)huisvestingstrajecten te maken hebben weten wellicht dat voor de akoestiek hooguit enkele richtlijnen worden meegegeven. Vaak zijn het richtlijnen die als prestatie-eis worden afgegeven. En dan gaat het om de geluidsisolerende kwaliteit van wanden. In allerlei hoedanigheden, wanden tussen werk-, overleg en/of verkeersruimten. Iedere wand krijgt een prestatie-eis mee.

Maar wat betekent een isolatiewaarde van een wand voor de akoestische kwaliteit van de ruimte? Meestal niet veel. Ook voor de aanpak van akoestiek geldt anders denken. Veel meer moet de nadruk worden gelegd op de verbetering van de akoestiek in de ruimte zelf. De ruimte krijgt een betere akoestische kwaliteit. Daar kunnen de richtlijnen, zoals eerder aangegeven, bij helpen. Wanneer de juiste hoeveelheid absorptie op de juiste posities hiervoor worden benut, wordt een basis gelegd voor een prettig akoestisch comfort. Dan kunnen isolerende maatregelen boven het plafond zelfs achterwege blijven. De praktijk heeft dat aangetoond.

Een voorbeeld van anders denken wordt verwoord in deze TED video van Julian Treasure met de titel: “Why architect need to use their ears”:

 

Oplossingen

Akoestiek Comfort heeft veel kennis en ervaring opgedaan als het gaat om anders denken in akoestische toepassingen. Daar kan het nodige over worden geschreven. Maar beter is dat geluid wordt ervaren. Naast referentieprojecten heeft Akoestiek Comfort een Experience Center om methodes van ontwerpen te zien en te beleven waarbij het geluid onder controle is. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de beleving van de medewerkerstevredenheid. Immers, medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie. En tevreden medewerkers zijn de investering waard.

Tot slot

Akoestische maatregelen betekenen maatwerk. Eerst moet worden vastgesteld welk probleem wordt ervaren. Welke eisen kunnen worden gesteld aan het gebruik van de ruimte? Welke activiteiten worden in de ruimte uitgevoerd. Kortom, veel context informatie verzamelen om de juiste oplossing voor het probleem toe te passen. Daarom is het verstandig een advies met plan van aanpak op te stellen. Voor en achteraf een geluidsmeting uitvoeren helpt bij de overtuiging voor de te nemen maatregelen. En ook niet onbelangrijk kan een kostenindicatie voor de te nemen maatregelen worden opgesteld.